ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Saturday, June 13, 2015

മദർ പി.റ്റി.എ

മദർ പി.റ്റി.എ

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിന്റെ 2015-16 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ ആദ്യ അദ്ധ്യാപക- രക്ഷാകർതൃ മീറ്റിംഗ്   (മദർ പി.റ്റി.എ)  8-6-2015 തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം  2 മണിയ്ക്ക് നടന്നു.  പ്രിൻസിപ്പാൾ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംബന്ധിച്ച് റിവ്യൂ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭാവി പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

No comments: