ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Sunday, November 21, 2010

സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം

നിങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവാദിയാണോ? ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ദാ ഈ കവിത ഒന്നു പോയി വായിച്ചു നോക്കൂ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം

http://easajim.blogspot.com

വിശ്വമാനവികം 1

Thursday, November 11, 2010

QUESTION PAPER PLUS- ONE (HSE 1)


ചോദ്യകടലാസ്സ് പതിനൊന്നാം തരം

2010 നവംബർ മാസത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന പ്ലസ്-വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യപേപ്പർ. ഇത് തട്ടത്തുമല ഗവർണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും സ്കൂളുകളിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യമാതൃകകളും മറ്റും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാനും വിലയിരുത്തനുമാണ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടുന്നത്. ഓരോ ഭാഗത്തു വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണാം!QUESTION PAPER CLAASS 10


ചോദ്യപേപ്പർ പത്താംതരം


2010 നവംബർ മാസത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യപേപ്പർ. ഇത് തട്ടത്തുമല ഗവർണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും സ്കൂളുകളിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യമാതൃകകളും മറ്റും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാനും വിലയിരുത്തനുമാണ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടുന്നത്. ഓരോ ഭാഗത്തു വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണാം!