ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Monday, May 11, 2009

പരീക്ഷാഫലം

പ്ലുസ്-ടു, എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ വലതു വശത്ത്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌

Friday, May 8, 2009

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം -ലിങ്കുകൾ

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം രാവിലെ പതിനൊന്നര-പന്ത്രണ്ട്‌ മണിയോടെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂസ്റ്റാറിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം. റൻസിയ്ക്ക്‌ പത്ത്‌ എ-പ്ലുസ്.

അതുല്യക്ക്‌ ഒൻപത്‌ എ.പ്ലുസ്, അശ്വതി അശോകന് എട്ട്‌ എ-പ്ലുസ്.തട്ടത്തുമല സ്കൂളിൽ പത്ത്‌ എ-പ്ലുസ് കിട്ടിയത്‌ രണ്ട്‌ കുട്ടികൾക്ക്‌ . അതിലൊന്നാണ് ന്യൂസ്റ്റാറിലെ റൻസി എന്ന മിടുക്കി.

ന്യൂസ്റ്റാറിലെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ആറും ഏഴും, ഒക്കെ എ-പ്ലുസുകൾ ഉണ്ട്‌. ഒന്നു രണ്ടു പേർ ഒഴികെ എല്ലാ‍ാ കുട്ടികളും വിജയിച്ചു. വിജയിക്കാത്തവർക്കും ഓരോ വിഷയങ്ങളേ കിട്ടാതെ വന്നുള്ളു. അവർക്കു സേ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാവുന്നതാണ് .

റിസൾട്ടിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്‌ വരുന്നു. വിജയികൾക്ക്‌ ആശംസകൾ!

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ വലതു വശത്ത്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌

Saturday, May 2, 2009

സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഉപമ, ഉല്പ്രേക്ഷ, രൂപകം, ദീപകം, രൂപകാതിശയോക്തി മുതലായവയാണ് സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഉപമ:

ഒന്നിനോടൊന്നു സാദൃശ്യം ചൊന്നാലുപമയാമത്.

ഉദാ:
മന്നവേന്ദ്രാ വിളങ്ങുന്നു
ചന്ദ്രനെപ്പോലെ നിന്മുഖം

ഉല്പ്രേക്ഷ:

മറ്റൊന്നിന്‍ ധര്‍മ്മ യോഗത്താല്‍
അതുതാനല്ലയോ ഇത്
എന്നു വര്‍ണ്യത്തിലാശങ്ക
ഉല്പ്രേക്ഷാഖ്യായലംകൃതി

ഉദാ:

കോകസ്ത്രീ വിരഹത്തീയിന്‍
പുകയല്ലോ തമസ്സിത്‌

രൂപകം:

അവര്‍ണ്യത്തോടു വര്‍ണ്യത്തിന്ന-
ഭേദം ചൊല്‍ക രൂപകം

ഉദാ:

സംസാരമാം സാഗരത്തിലം-
സാന്തം മുങ്ങൊലാസഖേ

ദീപകം:

അനേകമേക ധര്‍മ്മത്തില-
ന്വയിപ്പതു ദീപകം

ഉദാ:

മദം കൊണ്ടാന ശോഭിയ്ക്കും
ഔദാര്യം കൊണ്ടു ഭൂപതി

രൂപകാതിശയോക്തി:

നിഗീരദ്യവസായം താന്‍ രൂപകാതിശയോക്തി

ഉദാ:

സരോജ യുഗളം കാണ്‍ക
ശരങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്നിതാ