ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Tuesday, May 15, 2012

പ്ലസ് ടൂ വിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം

പ്ലസ് ടൂ വിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ പ്ലസ് ടൂവിനു തിളക്കമാർന്ന വിജയം. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നിസാരമായ മാർക്ക് വ്യത്യാസത്തിൽ ഉപരി പഠനത്തിന് അർഹത നേടാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഒഴിച്ചാൽ  മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടി വിജയിച്ചു. സയൻസിൽ നൂറു ശതമാനം വിജയം. ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ ഇത്  ചരിത്ര വിജയം. വിജയികൾക്ക് ആശംസകൾ!