ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Saturday, June 13, 2015

മദർ പി.റ്റി.എ

മദർ പി.റ്റി.എ

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിന്റെ 2015-16 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ ആദ്യ അദ്ധ്യാപക- രക്ഷാകർതൃ മീറ്റിംഗ്   (മദർ പി.റ്റി.എ)  8-6-2015 തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം  2 മണിയ്ക്ക് നടന്നു.  പ്രിൻസിപ്പാൾ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംബന്ധിച്ച് റിവ്യൂ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭാവി പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ന്യൂസ്റ്റാർ റിസൾട്ട് -2015

ന്യൂസ്റ്റാർ റിസൾട്ട് -2015
വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക