ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Saturday, June 13, 2015

ന്യൂസ്റ്റാർ റിസൾട്ട് -2015

ന്യൂസ്റ്റാർ റിസൾട്ട് -2015
വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments: