ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Sunday, November 21, 2010

സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം

നിങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവാദിയാണോ? ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ദാ ഈ കവിത ഒന്നു പോയി വായിച്ചു നോക്കൂ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം

http://easajim.blogspot.com

വിശ്വമാനവികം 1

No comments: