ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Friday, October 10, 2014

മദർ പിടി.എ

മദർ പി.ടി.എ

10-04-2014- ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ  മദർ പി.ടി.എ നടന്നു. അക്കാഡമിക്ക്- അക്കാഡമിയേതര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

No comments: