ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Friday, October 10, 2014

മദർ പിടി.എ

മദർ പി.ടി.എ

10-04-2014- ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ  മദർ പി.ടി.എ നടന്നു. അക്കാഡമിക്ക്- അക്കാഡമിയേതര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

No comments: