ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Sunday, August 26, 2012

ഓണാഘോഷം

ഓണാഘോഷം

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിലെ ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം ഇന്നായിരുന്നു. രാവിലെ എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്സാർ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത്തപ്പൂക്കള മത്സരവും  വിവിധ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളും  ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ്റ്റാർ വളപ്പിൽ ഇട്ട ഊഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷമായി. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും  ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. 

No comments: