ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Thursday, September 15, 2011

കണ്ണൂര്‍ സൈബര്‍സംഗമം


കണ്ണൂർ സൈബർ മീറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ വായിക്കുക

കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റ്പോസ്റ്റ്

http://easajim.blogspot.com/2011/09/blog-post_14.html

No comments: