ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Monday, March 14, 2011

പരീക്ഷകള്‍


പരീക്ഷകള്‍


എസ്.എസ്.എസ്.എൽ സി, പ്ലസ്-ടൂ പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് (2011 മാർച്ച് 14) ആരംഭിച്ചു. പ്ലസ്-ടൂ പരീക്ഷ രാവിലെ ആയിരുന്നു. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു. പരീക്ഷകൾ പൊതുവേ എളുപ്പമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. പ്ലസ്-വൺ പരീക്ഷകൾ ബുധനഴ്ച ആരംഭിക്കും.

No comments: