ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Friday, March 13, 2009

എസ്.എസ്.എൽ.സി , പ്ലുസ്-ടു പരീക്ഷകള്‍- മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍

ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി , പ്ലുസ്-ടു പരീക്ഷകൾ മാർച്ച്‌ 11-ന് ആരംഭിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്നും കുറച്ചു കൂടി വ്യത്യസ്ഥ മായ സിലബസും പരീക്ഷാ രീതിയുമാണ് ഇത്തവണ. പ്ലുസ്-ടു വിനു ഈ വർഷം കൂടിയേ സെക്കൻഡ്‌ ഇയറിന്റ ഗ്രേഡുമാത്രം കൂട്ടിയുള്ള റിസൾട്ടുള്ളു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഫസ്റ്റ്‌ ഇയറിന്റേയും, സെക്കൻഡ്‌ ഇയറിന്റേയും ഗ്രേഡുകൾ ഒരുമിച്ചു കണക്കു കൂട്ടിയായിരിയ്ക്കും പ്ലസ്-ടു വിന്റെ റിസൾട്ട്‌ നിശ്ചയിക്കുക.

എസ്.എസ്.എൽ.സി മലയാളം ഫസ്റ്റ്‌ , സെക്കൻഡ്‌ പരീക്ഷകൾ പൊതുവേ എളുപ്പമായിരുന്നു.
പ്ലസ്-ടുവിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ്.

പ്ലുസ്-വൺ പരീക്ഷയും തുടങ്ങി. ഇതിന്റ ഗ്രേഡ്‌ പ്ലുസ്-ടു റിസൾട്ടിനും പരിഗണിയ്ക്കും. ജിയോഗ്രഫി, ഫിസിക്സ് എന്നീ പരീക്ഷകൾ ഇന്നായിരുന്നു (മാർച്ച്‌-13)

No comments: