ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Thursday, March 17, 2016

വെക്കേഷൻ ക്ലസ്സുകൾ 2016 ഏപ്രിൽ 4-ന് ആരഭിക്കുന്നു

 
വെക്കേഷൻ ക്ലസ്സുകൾ 2016 ഏപ്രിൽ 4-ന് ആരഭിക്കുന്നു 

 
  മൂന്നുമാസത്തേയ്ക്കുള്ള 
മൊത്തം ഫീസ്-2500 രൂപ 
ചേരുമ്പോൾ അടയ്ക്കണം.

(രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് (ടൂൾ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ)  1000+ 
പ്രതിമാസ ഫീസ് 500+500+500= 2500)
മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും  തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പ്രതിമാസ ഫീസ്-500

No comments: