ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Sunday, March 8, 2015

വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും 2015 ഏപ്രിൽ 6-നു തുടങ്ങും.ഇനി പത്തിലാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർച്ച് 9-നു ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങും. (ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം)

No comments: