ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Thursday, April 25, 2013

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം

ഇന്നലെ 2013 ഏപ്രിൽ 24 ന് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം വന്നു. ന്യൂസ്റ്റാറിന്  തിളക്കമാർന്ന വിജയം.

No comments: