ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Thursday, April 25, 2013

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം

ഇന്നലെ 2013 ഏപ്രിൽ 24 ന് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം വന്നു. ന്യൂസ്റ്റാറിന്  തിളക്കമാർന്ന വിജയം.

No comments: