ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Sunday, January 28, 2018

ന്യൂസ്റ്റാർ ഗാമ അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

 ന്യൂസ്റ്റാർ ഗാമ അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം
 പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇ എ സജിം നിർവ്വഹിക്കുന്നു

 No comments: