ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Sunday, January 28, 2018

ന്യൂസ്റ്റാർ ഗാമ അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

 ന്യൂസ്റ്റാർ ഗാമ അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം
 പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇ എ സജിം നിർവ്വഹിക്കുന്നു

 No comments: