ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Thursday, March 8, 2012

വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജ്
തട്ടത്തുമല

Phone:9446272270 (Mobile) , 0470-2648498 (office)

email: newstarthattathumala@gmail.com website:newstarcollege.blogspot.in

  • അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും 2012 ഏപ്രിൽ 11 ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു
  • പ്ലസ്-വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും 2012 ഏപ്രിൽ 11 ന് ആരംഭിക്കുന്നു
  • ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമർ ബെയ്സ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സുകൾ 2012 ഏപ്രിൽ 4 ന് ആരംഭിക്കുന്നു.
  • ആവശ്യാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ
  • ഹിന്ദി പ്രചാരസഭാ ക്ലാസ്സുകൾ
  • എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ


(Computer & Lab Attached)

Classes: 1 to X, (English &Malayalam medium), +1,+2, (All groups, Going & Open ), Degree, P.G, Computer, Internet, Music, Arts,etc.

ഇതുവരെ നൽകിയ സഹകരണങ്ങൾക്കു നന്ദി!
തുടർന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തട്ടത്തുമല,
12-3-2012

പ്രിൻസിപ്പാൾ

ഇ.എ.സജിം

No comments: