ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Tuesday, August 23, 2011

ആര്‍.എസ്.ശര്‍മ്മ അന്തരിച്ചു


ആര്‍.എസ്.ശര്‍മ്മ അന്തരിച്ചു


ഈ വാത്തയുടെ മുകളിൽ വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണാം


(ദേശാഭിമാനി വാർത്ത)

ഈ വാത്തയുടെ മുകളിൽ വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണാം

No comments: