ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Thursday, April 28, 2011

S.S.L.C പരീക്ഷാഫലം-2011, തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്


എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം-2011

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം ഇക്കുറി നേരത്തെ അറിയാൻ കഴിയുകയാണ്. നളിതുവരെ മേയ് മാസത്തിൽ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷാഫലം ഇത്തവണ ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. വേണമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം ഓരോന്നായി അറിയാനുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നു. തട്ടത്തുമല ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലവും ഇവിടെ നൽകുന്നു.

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജ്

തട്ടത്തുമല പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695614
Ph: 9446272270
തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിലെ S.S.L.C പരീക്ഷാഫലം-2011

School Code : 42065
School Name : Govt. H S S Thattathumala
Subject
P01 - First Language (Paper-I) P02 - Second Language (Paper-II)
P03 - English P04 - Hindi (Third language)
P05 - Social Science P06 - Physics
P07 - Chemistry P08 - Biology
P09 - Mathematics P10 - Information Technology
Slno
RegNo.
Name
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
Status
1
140489
AFSANA. A. S.
B+
A
C
C+
D+
C
C+
C
C
A+
EHS
2
140490
AHSANA. A. S.
A+
A+
A
A
B+
A
B+
A+
A+
A+
EHS
3
140491
AJITHA. A.
B
A+
D+
C+
D+
C
C
C
D+
A
EHS
4
140492
ANEESIA. S. R.
C+
A
D+
C
D+
D+
D+
C
D+
A
EHS
5
140493
ANJU. M. S.
B+
A
C
C+
D+
C
C
C+
C
A
EHS
6
140494
ANSALNA. A. R.
A+
A+
B
B+
C+
B
C+
C+
C+
A+
EHS
7
140495
ANSEENA. A.
A+
A+
B+
B+
D+
B
B
B+
C
A+
EHS
8
140496
ANUJA. A.
A+
A+
A
B+
B+
A
B+
A
B
A+
EHS
9
140497
ANZY. A. S.
A+
A+
B+
A
B
B
B
A
B
A+
EHS
10
140498
ARUNA RAJ. M. R.
A+
A+
B+
B+
B
B+
B
A
B
A+
EHS
11
140499
ARYA. A. S.
A
A+
C
B
D+
D+
C
C
C
A+
EHS
12
140500
BISMI .N.
C+
B+
D+
D+
D
D+
D
D
D+
B+
NHS
13
140501
DIVYA KRISHNAN .D.S.
B+
A
C
C+
D
C
D+
C
C
A
NHS
14
140502
FOUSIYA .H.
A
A+
C+
B
D+
C+
C+
B
C+
A+
EHS
15
140503
FOUSIYA .J.
B+
A+
B
A
D+
B
C
C+
B
A+
EHS
16
140504
GREESHMA MOHAN .M.
A
A
B
B+
C
B+
C
B
B
A+
EHS
17
140505
JASMIN .J.R.
A+
A+
A+
A
B+
A
B+
A+
A+
A+
EHS
18
140506
JASMIN .S.
A
A
C
B
D+
B
B
B
B
A+
EHS
19
140507
JIJI RAJ .R.S.
A+
A+
B
B+
C
C+
C+
B
B
A+
EHS
20
140508
LEKSHMI RAJ .R.
A+
A+
A+
A
B
B
B
A
B+
A+
EHS
21
140509
MEENU .S.
B
B
D+
C
D+
C
C
D+
C
B
EHS
22
140510
NITHYA .S.
A+
A+
B
B+
B
B+
C
A
C+
B+
EHS
23
140511
NOORJAHAN .S.
B+
B
C
C+
D+
D+
D+
C
D+
B
EHS
24
140512
RAJI .U.R.
B
C
D+
C+
D
D
D+
D+
D+
B
NHS
25
140513
REEJA .M.
A+
B+
C+
B+
C+
C+
C+
B+
C+
A+
EHS
26
140514
REKHA .U.R.
A+
A
C
B
D+
C
D+
C
C
B+
EHS
27
140515
REMYA .R.
C
D+
D
C
D
D+
D
D+
D+
B+
NHS
28
140516
RENJINI .V.
B+
B
D+
C+
D+
C
D+
C
C
B+
EHS
29
140517
RUCKSANA .N.J.
A+
A+
B+
A+
B
B+
B
A+
A+
A+
EHS
30
140518
SAJEENA BEEVI .M.R.
B+
B+
D+
B
D+
D+
D+
C
C
B
EHS
31
140519
SAJITHA .M. S.
C
C
D
D+
D
D+
D+
D+
D
B
NHS
32
140520
SANILA .P.
C
C
D+
D+
D
D+
D+
D+
D
C+
NHS
33
140521
SHAHINA . N.
B+
B+
C
B
D+
D+
C
C
C
B
EHS
34
140522
SHIBINA .S. S.
A+
A
C
B+
C
C+
C
B
C
B+
EHS
35
140523
SRUTHY . B.
A+
B+
C+
A+
B
B+
C+
B+
C+
B+
EHS
36
140524
SUBHA .S .
C
C
D
C
D
D+
D+
D+
D+
B
NHS
37
140525
SUMAYYA BEEVI. A. R.
C+
B
D+
C
D
D+
D+
C
D+
B
NHS
38
140526
SUMAYYABEEGAM .S
B+
A
C
B
D+
C+
C
B
C
A
EHS
39
140527
THASNIYA . J .
B+
A
C+
B+
D+
C
C
C+
C+
A
EHS
40
140528
FOUSIYA . S.
B
A
C
B
D+
C+
C
C+
C
A+
EHS
41
140529
MARYAM AHAMMED
A
A
C
B+
D
C
D+
C+
D+
A
NHS
42
140530
NASHIDA BEEVI . N
C+
B
D+
C
D
C
C
C
D
A
NHS
43
140531
SOUMYA .S.
B
A
B
B
D+
B
C+
B+
C
A
EHS
44
140532
ABHIRAM .B. R.
B+
A+
B+
B
C
C+
C+
B+
B+
A+
EHS
45
140533
AJEESH .B .G .
A
B+
D+
C+
D
C
D+
C+
D+
B+
NHS
46
140534
AJIN CHANDRAN . R .
A
A+
C
C+
D+
C
C
C
D+
B
EHS
47
140535
AJITH . S.
B+
B+
D+
C+
D+
B
C
B+
D+
A
EHS
48
140536
AKHILAN . P.M.
A
A
B
B
C
B
C
B+
D+
A
EHS
49
140537
ANEESH . M.S.
A+
A+
A+
B+
B
A+
A+
A+
B
A
EHS
50
140538
ANOOP . A.S.
B+
A
C
C+
D+
C+
C
C+
D+
A
EHS
51
140539
ANSERKHAN. A. K.
A
A+
C
C+
B
B+
B
A
C+
A+
EHS
52
140540
ANSHAD . H.
B
B+
C
C+
D+
C+
C
B
D+
A
EHS
53
140541
ANSHAD . S.
A
A
C+
B
D+
B
C
A
C+
A
EHS
54
140542
ARAVIND . S.
C+
C
D+
C
D+
C
C
C+
C
A
EHS
55
140543
ARUN . A.
B
B
D+
C+
D+
C+
C
B+
C
B
EHS
56
140544
CHANDU . B.
D+
C
D
D+
D
C
C
C
D
B
NHS
57
140545
DEEPU . B.S.
A
A
C+
C+
D+
B
C+
A
C
A+
EHS
58
140546
FAYAS AHAMED . S.
A
A
C+
B+
C
B
B
B+
C
A+
EHS
59
140547
JITHU . B.S.
B+
A+
C
B
C
B
C+
B+
C
A+
EHS
60
140548
MUHAMMED HUSAIN . S.
B+
A+
C
B
C+
B
C+
A
C
A+
EHS
61
140549
NIJAS. I. S.
A
A+
B
B+
B
A
B
A
B
A+
EHS
62
140550
RAHMATHULLAH. N.
B+
A
B
C+
C+
B
C+
B+
C+
A
EHS
63
140551
RENJITH . S.
B
B+
B
C+
C
C
C
B
C
A
EHS
64
140552
RIYAS . A.R.
B
A
B+
B
C
C
C+
B+
C+
A
EHS
65
140553
SACHU . S.
B+
B+
C+
C+
D+
C
C
C
C+
A
EHS
66
140554
SAJEESH .A. P.
B
B
C
C
D+
D+
D+
C
C
A
EHS
67
140555
SARATH . B.S.
C+
B
C
C+
D+
D+
C
C
C+
A+
EHS
68
140556
SARATH KUMAR .V.
D+
C
D+
D+
D+
D
D+
C
C
B
NHS
69
140557
SHAMEER . J.
C
C+
D+
D+
D+
D+
C
D+
C
B+
EHS
70
140558
SIVADAS. A
B+
A+
B+
B+
C
A
C+
C+
B
A+
EHS
71
140559
SIYAD . M.
A
B+
B
B+
C
C+
C
C+
C+
A+
EHS
72
140560
SUDHEESH . S.
C+
B+
C
C
D+
C
C
C+
C
A
EHS
73
140561
SUMESH . S.
B+
A
B
A+
C
B+
B+
B+
C+
A+
EHS
74
140562
SUMITH . S.
A
A+
B+
A+
C+
B+
A
A
A
A+
EHS
75
140563
SYAM . M
C+
B
D+
C+
D+
B
C
C
C+
A
EHS
76
140564
THOUFEEK. S
A
A
C+
A
C
A+
C+
B+
A
A+
EHS
77
140565
UNNIMON . S.
D+
B
D+
C
D+
D+
C
C
D+
A
EHS
78
140566
VIJESH . V.
C+
A
C+
A
C
C+
D+
C
C
A+
EHS
79
140567
VIJIL . V.
C
B
D+
C
D
C
D+
D+
D+
B+
NHS
80
140568
VINOD . B .
C
B
D+
C
D
C
D+
D+
D+
A
NHS
81
140569
VINOD CHANDRAN. V.
D+
B
D
D+
D
D
D+
D
D+
C+
NHS
82
140570
VIPIN .V.
D+
B
D+
D+
D
D
D+
C
D+
A
NHS
83
140571
VISHNU . N.
B
A
C
B+
C
C+
C
B
C
A+
EHS
84
140572
VISHNU PRASAD
A
A+
B+
A+
B
A+
A+
B+
B+
A+
EHS
85
140573
VISHNU SUBHASH. K. S.
C
B+
C
C+
C
B
C+
C+
C
A+
EHS
86
140574
ANSEER. E. R.
B+
A
B
B+
C
B+
B
B
C+
A
EHS
87
140575
ASEEM . S.
B
A
C
C+
C
B
C+
C+
C
B+
EHS
88
140576
MUHAMMED ANSAR. A.
C+
A
C
C+
C
B
B
C+
C
B+
EHS
89
140577
MUHAMMED ANZIL. N. N.
C+
B+
C
C+
D+
D+
B
C+
C
B+
EHS
90
140578
MUHAMMED RAMEES. S.
C+
B
D+
D+
D
D+
C
C
D+
B
NHS


Educational District Name ATTINGAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
The grades awarded for the candidate along with the register number is given in the following
order. First Language-I, First Language-II, English, Hindi, Social Science, Physics, Chemistry,
Biology, Maths and Information Technology.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
School : 42065 : Govt. H S S Thattathumala
Thattathumala P O

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
School Going

140489 (B+A C C+D+C C+C C A+) 140490 (A+A+A A B+A B+A+A+A+) 140491 (B A+D+C+D+C C C D+A )

140492 (C+A D+C D+D+D+C D+A ) 140493 (B+A C C+D+C C C+C A ) 140494 (A+A+B B+C+B C+C+C+A+)

140495 (A+A+B+B+D+B B B+C A+) 140496 (A+A+A B+B+A B+A B A+) 140497 (A+A+B+A B B B A B A+)

140498 (A+A+B+B+B B+B A B A+) 140499 (A A+C B D+D+C C C A+) 140500 (C+B+D+D+D D+D D D+B+)

140501 (B+A C C+D C D+C C A ) 140502 (A A+C+B D+C+C+B C+A+) 140503 (B+A+B A D+B C C+B A+)

140504 (A A B B+C B+C B B A+) 140505 (A+A+A+A B+A B+A+A+A+) 140506 (A A C B D+B B B B A+)

140507 (A+A+B B+C C+C+B B A+) 140508 (A+A+A+A B B B A B+A+) 140509 (B B D+C D+C C D+C B )

140510 (A+A+B B+B B+C A C+B+) 140511 (B+B C C+D+D+D+C D+B ) 140512 (B C D+C+D D D+D+D+B )

140513 (A+B+C+B+C+C+C+B+C+A+) 140514 (A+A C B D+C D+C C B+) 140515 (C D+D C D D+D D+D+B+)

140516 (B+B D+C+D+C D+C C B+) 140517 (A+A+B+A+B B+B A+A+A+) 140518 (B+B+D+B D+D+D+C C B )

140519 (C C D D+D D+D+D+D B ) 140520 (C C D+D+D D+D+D+D C+) 140521 (B+B+C B D+D+C C C B )

140522 (A+A C B+C C+C B C B+) 140523 (A+B+C+A+B B+C+B+C+B+) 140524 (C C D C D D+D+D+D+B )

140525 (C+B D+C D D+D+C D+B ) 140526 (B+A C B D+C+C B C A ) 140527 (B+A C+B+D+C C C+C+A )

140528 (B A C B D+C+C C+C A+) 140529 (A A C B+D C D+C+D+A ) 140530 (C+B D+C D C C C D A )

140531 (B A B B D+B C+B+C A ) 140532 (B+A+B+B C C+C+B+B+A+) 140533 (A B+D+C+D C D+C+D+B+)

140534 (A A+C C+D+C C C D+B ) 140535 (B+B+D+C+D+B C B+D+A ) 140536 (A A B B C B C B+D+A )

140537 (A+A+A+B+B A+A+A+B A ) 140538 (B+A C C+D+C+C C+D+A ) 140539 (A A+C C+B B+B A C+A+)

140540 (B B+C C+D+C+C B D+A ) 140541 (A A C+B D+B C A C+A ) 140542 (C+C D+C D+C C C+C A )

140543 (B B D+C+D+C+C B+C B ) 140544 (D+C D D+D C C C D B ) 140545 (A A C+C+D+B C+A C A+)

140546 (A A C+B+C B B B+C A+) 140547 (B+A+C B C B C+B+C A+) 140548 (B+A+C B C+B C+A C A+)

140549 (A A+B B+B A B A B A+) 140550 (B+A B C+C+B C+B+C+A ) 140551 (B B+B C+C C C B C A )

140552 (B A B+B C C C+B+C+A ) 140553 (B+B+C+C+D+C C C C+A ) 140554 (B B C C D+D+D+C C A )

140555 (C+B C C+D+D+C C C+A+) 140556 (D+C D+D+D+D D+C C B ) 140557 (C C+D+D+D+D+C D+C B+)

140558 (B+A+B+B+C A C+C+B A+) 140559 (A B+B B+C C+C C+C+A+) 140560 (C+B+C C D+C C C+C A )

140561 (B+A B A+C B+B+B+C+A+) 140562 (A A+B+A+C+B+A A A A+) 140563 (C+B D+C+D+B C C C+A )

140564 (A A C+A C A+C+B+A A+) 140565 (D+B D+C D+D+C C D+A ) 140566 (C+A C+A C C+D+C C A+)

140567 (C B D+C D C D+D+D+B+) 140568 (C B D+C D C D+D+D+A ) 140569 (D+B D D+D D D+D D+C+)

140570 (D+B D+D+D D D+C D+A ) 140571 (B A C B+C C+C B C A+) 140572 (A A+B+A+B A+A+B+B+A+)

140573 (C B+C C+C B C+C+C A+) 140574 (B+A B B+C B+B B C+A ) 140575 (B A C C+C B C+C+C B+)

140576 (C+A C C+C B B C+C B+) 140577 (C+B+C C+D+D+B C+C B+) 140578 (C+B D+D+D D+C C D+B )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total No. of Students = 90
Total No. of Students Eligible for Higher Studies = 72
Total No. of Students need Improvement = 18
Total No. of Students Absent in All Subjects = 0
Total No. of Students in WithHeld = 0
Total No. of Students in RAL(Result Announced Later) = 0

No comments: