ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Friday, January 14, 2011

സിവില്‍ സര്‍വീസും ജനങ്ങളും

സിവിൽ സർവീസ് പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിൻപറ്റി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ വീണ്ടും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക്: സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ നൂലാമാലകളെപ്പറ്റിത്തന്നെ

No comments: